Archive April 2017

การฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไปสำหรับนักกีฬาเทนนิส

การฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากนักกีฬาต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หากมีการฝึกซ้อมเป็นเวลานานหรือฝึกซ้อมทุกวัน ร่างกายก็อาจเกิดการบาดเจ็บได้ Read More